Privacybeleid

I. Naam en adres van de verantwoordelijke persoon

De verantwoordelijke persoon in de zin van de algemene verordening inzake gegevensbescherming en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten en andere verordeningen inzake gegevensbescherming is:

IDC Klaassen International Distribution & Consulting oHG
Am Brambusch 22
44536 Lünen
Duitsland
Telefoon: +49 231 9860-285
Fax: +49 3222 109 66 56
Web: www.idc-klaassen.com
E-mail: info@mkidc.eu

Algemeen directeur: Martin Klaassen
Registratienummer bij de rechtbank van Dortmund: A17623
VAT-ID: DE 287835802
WEEE-Registernummer: DE 20900480
LUCID-registernummer: DE2987 7007 00768
EORI: DE298239036030838

De Europese Commissie biedt een platform voor het beslechten van online geschillen. U vindt het hier: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn niet verplicht of bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

II. Algemene informatie over gegevensverwerking

1. Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens
In principe verwerken wij persoonlijke gegevens van onze gebruikers alleen voor zover dit nodig is om een goed functionerende website en onze inhoud en diensten te kunnen aanbieden. De verwerking van persoonlijke gegevens van onze gebruikers vindt alleen plaats met toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt voor gevallen waarin voorafgaande toestemming om feitelijke redenen niet kan worden verkregen en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
Voor zover wij de toestemming van de betrokkene krijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, wordt Art. 6 para. 1 lit. een algemene EU-verordening inzake gegevensbescherming (GDPR) als rechtsgrondslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, art. 6, lid 1, onder b), van de algemene verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens. 6 lid 1, onder a), van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU. 1 lit. b GDPR als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van precontractuele handelingen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die onderworpen is aan onze onderneming, geldt art. 6 lid 1 lit. b GDPR als wettelijke basis. 6 alinea. 1 lit. c GDPR als wettelijke basis.

In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, Art. 6 lid 1 lit. c GDPR als wettelijke basis. 6 lid. 1 lit. d GDPR als wettelijke basis.

Indien de verwerking noodzakelijk is om de gerechtvaardigde belangen van onze onderneming of een derde partij te vrijwaren en indien de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet prevaleren boven het eerste belang, art. 6 lid 1 lit. d GDPR als rechtsgrond. 6 lid. 1 lit. f GDPR als rechtsgrondslag voor de verwerking.

3. Verwijdering en opslag van gegevens
De persoonlijke gegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag wordt gewist. Bovendien kan een dergelijke opslag door de Europese of nationale wetgever worden voorzien in EU-verordeningen, wetten of andere voorschriften waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen. De afscherming of verwijdering van de gegevens vindt ook plaats wanneer een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn afloopt, tenzij er behoefte is aan verdere opslag van de gegevens met het oog op het sluiten van een contract of de uitvoering van het contract.

III. Terbeschikkingstelling van de website en aanmaak van logbestanden

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Elke keer dat onze website wordt benaderd, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de oproepende computer.

De volgende gegevens worden hier verzameld:

(1) Informatie over het gebruikte browsertype en -versie
(2) Het besturingssysteem van de gebruiker
(3) Het IP-adres van de gebruiker
(4) Datum en tijdstip van toegang
(5) Websites van waaruit het systeem van de gebruiker onze website bereikt
(6) Bestanden en pagina’s die de gebruiker heeft bezocht

2. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking
De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

3. Doel van de gegevensverwerking
De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de levering van de website op de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie worden bewaard.

De opslag in logbestanden wordt gedaan om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te garanderen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit kader niet plaats.

Voor deze doeleinden is ons legitiem belang bij de verwerking van de gegevens volgens Art. 6 alinea. 1 lit. f GDPR.

4. Duur van de opslag
De gegevens zullen worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel van de verzameling ervan. In het geval van het verzamelen van de gegevens voor het verstrekken van de website, is dit het geval wanneer de betreffende sessie is voltooid.

In het geval van het opslaan van de gegevens in logbestanden, is dit het geval na niet meer dan zeven dagen. Een extra opslag is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers verwijderd of vervreemd, zodat een opdracht van de oproepende klant niet meer mogelijk is.

5. Oppositie- en verwijderingsmogelijkheid
Het verzamelen van gegevens voor de levering van de website en de opslag van de gegevens in logbestanden is essentieel voor de werking van de website. Er is dus geen sprake van tegenstrijdigheid aan de kant van de gebruiker.

IV. Gebruik van cookies

Op onze websites worden sessiecookies en tijdelijke cookies gebruikt om de goede werking van het Content Management Systeem (CMS) te waarborgen. Sessiecookies worden verwijderd nadat het browserprogramma is voltooid. De levensduur van tijdelijke cookies kan variëren van 24 uur tot enkele jaren, afhankelijk van het doel van de cookie.

V. Contact per e-mail

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Als er contact wordt opgenomen via het door ons opgegeven e-mailadres, worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker die per e-mail worden doorgegeven, opgeslagen.

In dit kader worden de gegevens niet aan derden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van het gesprek.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking
Rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is in aanwezigheid van de toestemming van de gebruiker Art. 6 alinea. 1 lit. een GDPR.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de in het kader van de verzending van een e-mail verzonden gegevens is artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Indien het e-mailcontact tot doel heeft een overeenkomst te sluiten, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR. 6 lid. 1 lit. b DSGVO.

3. Doel van de gegevensverwerking
De verwerking van de persoonlijke gegevens uit het invoermasker dient alleen voor de verwerking van het contact. In het geval van contact via e-mail omvat dit ook het vereiste legitieme belang bij de verwerking van de gegevens.

4. Duur van de opslag
De gegevens zullen worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel van de verzameling ervan. Voor de persoonlijke gegevens die per e-mail worden verzonden, is dit het geval wanneer het desbetreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek wordt beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de relevante feiten definitief zijn opgehelderd.

5. Mogelijkheid tot verzet en verwijdering
De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens in te trekken. Indien de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens. In een dergelijk geval kan het gesprek niet worden voortgezet.

Alle persoonlijke gegevens die in het kader van het contact zijn opgeslagen, worden in dit geval gewist.

VI. Rechten van de betrokkene

Indien u persoonlijke gegevens verwerkt, bent u i.S.d. GDPR en heeft u de volgende rechten op de verantwoordelijke:

1. Recht op informatie
U kunt de verantwoordelijke persoon vragen om te bevestigen dat uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

Indien een dergelijke verwerking beschikbaar is, kunt u de verantwoordelijke om informatie vragen over de volgende informatie:

(1) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
(2) de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
(3) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn verstrekt of nog worden verstrekt;
(4) de geplande duur van de opslag van uw persoonsgegevens of, indien specifieke informatie niet beschikbaar is, de criteria voor het bepalen van de duur van de opslag;
(5) het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
(6) het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
(7) alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld;
(8) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van het bbpR en, ten minste in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en het beoogde effect van een dergelijke verwerking op de betrokkene.

U heeft het recht om informatie te vragen of uw persoonlijke gegevens betrekking hebben op een derde land of een internationale organisatie. In dit verband kunt u in overeenstemming hiermee de nodige garanties vragen. Art. 46 GDPR in verband met de overdracht.

2. Recht op correctie
U heeft recht op correctie en/of aanvulling aan de verantwoordelijke voor de verwerking, indien de door u verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke persoon dient de correctie onverwijld uit te voeren.

3. Recht op beperking van de verwerking
U kunt de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen onder de volgende voorwaarden:

(1) indien u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist gedurende een periode die de verantwoordelijke voor de verwerking in staat stelt de juistheid van uw persoonsgegevens te verifiëren;
(2) de verwerking is onwettig en u weigert de verwijdering van de persoonsgegevens en eist in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
(3) de verantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerking, maar dat u ze nodig heeft om te doen gelden, uit te oefenen of zich te verdedigen tegen juridische claims; of
(4) indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van art. (1) GDPR en het is nog niet zeker of de legitieme redenen van de verantwoordelijke persoon zwaarder wegen dan uw redenen.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is, mogen deze gegevens alleen worden gebruikt met uw toestemming of om wettelijke aanspraken te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen, dan wel om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat.

Indien de beperking van de verwerking na de o.g.-voorwaarden beperkt is, wordt u hiervan door de verantwoordelijke persoon op de hoogte gesteld voordat de beperking wordt opgeheven.

4. Recht op annulering

a) Verplichting tot schrapping
U kunt de verantwoordelijke voor de verwerking vragen om uw persoonlijke gegevens onmiddellijk te verwijderen, en de verantwoordelijke voor de verwerking is verplicht om die gegevens onmiddellijk te verwijderen als een van de volgende zaken waar is:

(1) Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.
(2) U herroept uw toestemming, waaraan de verwerking volgens de wet is onderworpen. Art. 6 alinea. 1 lit. a of Art. 9 lid 2 lit. DSGVO en er is geen andere wettelijke basis voor de verwerking.
(3) Volgens. Art. 21 alinea. 1 DSGVO bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen voorafgaande gerechtvaardigde redenen voor de verwerking, of u legt edelsteen. Art. 21 lid 2 DSGVO Bezwaar tegen verwerking.
(4) Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
(5) De verwijdering van uw persoonsgegevens is verplicht om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
(6) De persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden op grond van artikel 3, lid 1, onder b), van de richtlijn. (1) GDPR.

b) informatie aan derden
Als de verantwoordelijke persoon de persoonsgegevens over u openbaar heeft gemaakt en acc. Artikel 17, lid 1, van het GDPR, neemt hij passende maatregelen, met inbegrip van technische middelen, om de voor de verwerking verantwoordelijken die de u betreffende persoonsgegevens verwerken, te informeren, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten Personen die verzoeken om verwijdering van alle koppelingen naar dergelijke persoonsgegevens of van kopieën of replicaties van dergelijke persoonsgegevens.

c) Uitzonderingen
Het recht op wissen bestaat niet als de verwerking noodzakelijk is.
(1) het recht op vrije meningsuiting en informatie uit te oefenen;
(2) een wettelijke verplichting na te komen die wordt opgelegd door de wetgeving van de Unie of van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of een taak uit te voeren die in het algemeen belang is of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is verleend;
(3) om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid, overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder b), van de richtlijn. (3) om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 2, onder b), van de richtlijn. 9 (3) BBPR;
(4) om redenen van algemeen belang, voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden, overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 3, van het BBPR; (5) om redenen van algemeen belang. Artikel 89, lid 1, BBPR, voor zover het onder a) bedoelde recht de verwezenlijking van de doelstellingen van die verwerking onmogelijk of ernstig in het gedrang kan brengen, of
(5) om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

5. Recht op informatie
Indien u het recht van rectificatie, uitwissing of beperking van de verwerking heeft aan de verantwoordelijke voor de verwerking, is hij/zij verplicht om alle ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt op de hoogte te stellen van deze rectificatie of verwijdering van de gegevens of de beperking van de verwerking, tenzij: dit onmogelijk blijkt te zijn of een onevenredige inspanning vergt.

U heeft er recht op dat de verantwoordelijke persoon op de hoogte wordt gesteld van deze ontvangers.

6. Recht op gegevensdraagbaarheid
U hebt het recht om persoonlijk identificeerbare informatie te ontvangen die u aan de verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens aan een andere persoon door te geven zonder dat de persoon die verantwoordelijk is voor het verstrekken van de persoonsgegevens daar hinder van ondervindt, op voorwaarde dat

(1) de verwerking op basis van een toestemmingsverklaring. Art. 6 alinea. 1 lit. een GDPR of Art. 9 lid 2 lit. a GDPR of op een contract acc. Art. 6 lid. 1 lit. b GDPR is gebaseerd op en
(2) de verwerking gebeurt op geautomatiseerde wijze.

Bij de uitoefening van dit recht heeft u ook het recht om te verkrijgen dat uw persoonsgegevens over u rechtstreeks van de ene persoon aan de andere worden doorgegeven, voor zover dit technisch mogelijk is. De vrijheden en rechten van andere personen mogen niet worden aangetast.

Het recht op gegevensdraagbaarheid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van een aan de verantwoordelijke voor de verwerking gedelegeerd officieel gezag.

7. Recht van bezwaar
U heeft te allen tijde het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, die op grond van Art. 6 alinea. 1 lit. e of f DSGVO bezwaar maakt; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

De verantwoordelijke voor de verwerking zal de u betreffende persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij hij dwingende en gerechtvaardigde redenen voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking geschiedt met het oog op de handhaving, de uitoefening of de verdediging van wettelijke aanspraken.

Indien de op u betrekking hebbende persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, heeft u het recht om u te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op dergelijke reclame; dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke direct mail.

Indien u zich verzet tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, worden uw persoonsgegevens niet meer verwerkt voor deze doeleinden.

Ongeacht de richtlijn 2002/58/EG heeft u in het kader van het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij de mogelijkheid om uw recht van bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.

8. Recht om de verklaring van toestemming voor gegevensbescherming in te trekken
U hebt het recht om uw verklaring inzake gegevensbescherming te allen tijde in te trekken. De herroeping van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming wordt uitgevoerd tot aan de herroeping.

9. Geautomatiseerde beslissing per geval, met inbegrip van profilering
U heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking – met inbegrip van profilering – die rechtsgevolgen heeft of die u op vergelijkbare wijze treft. Dit geldt niet als de beslissing

(1) is vereist voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen u en de verantwoordelijke voor de verwerking,
(2) is toegestaan door de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, en wanneer die wetgeving passende maatregelen bevat om uw rechten en vrijheden en legitieme belangen te beschermen, of
(3) met uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën van persoonlijke gegevens onder Art. 9 (1) GDPR, tenzij Art. 9 (2) lit. a of g GDPR van toepassing is en er redelijke maatregelen zijn genomen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.

Met betrekking tot de in (1) en (3) bedoelde gevallen neemt de verantwoordelijke persoon passende maatregelen om de rechten en vrijheden en hun rechtmatige belangen te handhaven, waaronder ten minste het recht om de tussenkomst van een persoon door de voor de verwerking verantwoordelijke te verkrijgen, zijn of haar eigen standpunt kenbaar te maken en te worden gehoord wanneer de beslissing wordt aangevochten.

10. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of waar de vermeende inbreuk plaatsvindt, indien u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens in strijd is met de BNPR.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager op de hoogte van de status en de resultaten van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van een rechtsmiddel overeenkomstig artikel 78 van het BNPR.